Představení A.S.I.A.

A.S.I.A. Onlus je italská nevládní organizace, která od roku 1988 pracuje na uchování nezměrného a nenahraditelného dědictví kultury a tradic Tibetu a asijských menšin a propaguje jejich udržitelný rozvoj.

Hodnoty, na nichž zakládáme své aktivity jsou:

 • Úcta k místním kulturním tradicím. Hlavním zdrojem inspirace pro veškeré projekty ASIA je ochrana a rozvoj místních tradic, založené na uvědomování si kulturní různorodosti coby zdroje bohatství, které by mělo být předáváno budoucím generacím.
 • Úcta k životnímu prostředí. ASIA působí intervencemi ve prospěch ekologicky udržitelné bio-architektury, schraňování dešťové vody, zahradní architektury domů a center pro recyklaci, snahou o rozšiřování povědomí o životním prostředí ve společenstvích, v jejichž rámci působí.
 • Zapojení místních obyvatel. ASIA se snaží zapojit místní obyvatele do procesu rozhodování, realizace a řízení projektů.
 • Průhlednost a čestnost jsou základy finančního a ekonomického řízení ASIA. Certifikace našeho rozpočtu a procesy zahrnující vnitřní audity a auditory jsou pouze některé z kontrolních metod, které jsou využívané coby záruka pro soukromé a veřejné sponzory.

Naše aktivity:

 1. Výstavbou škol, zaškolením učitelů a sponzoringem chudých dětí na dálku, s ohledem na místní kulturní tradice, podporujeme VZDĚLÁVÁNÍ dětí, které žijí v nejchudších a nejvíce odlehlých oblastech.
 2. Podporujeme zlepšení ZDRAVOTNÍCH PODMÍNEK v rámci sektorů slabých a bezmocných obyvatel, a to výstavbou nemocnic a vesnických poliklinik a organizováním zaškolování místních zdravotnických pracovníků. ASIA je také aktivní v oblastech zdravotního vzdělávání a prevence, a podporuje využívání tradiční medicíny. Zajišťujeme přístup k pitné vodě a pokrok v dosažení adekvátních zdravotně hygienických podmínek.
 3. Jsme aktivní při MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH, pomáháme obyvatelstvu postiženému přírodními katastrofami distribucí nezbytných věcí, znovu vystavěním domů, škol a nemocnic, které byly poškozeny, a znovu zakládáním stád skotu, jediného zdroje obživy nomádského obyvatelstva.
 4. Podporujeme ROZVOJ PĚSTOVÁNÍ DOBYTKA vyškolením veterinárního personálu za účelem pomoci nomádskému obyvatelstvu v dosažení ekonomické soběstačnosti a ke zlepšení zdravotního stavu hejn a stád. Podporujeme přírodní ZEMĚDĚLSTVÍ s ohledem k okolnímu životnímu prostředí.
 5. Chráníme původní KULTURNÍ DĚDICTVÍ restaurováním historických budov a míst. Rekonstruujeme a podporujeme tradiční buddhistické a bönistické školy pro studium a praxi, a vydáváme a distribuujeme nepublikované texty tibetské tradice.
 6. Zavázali jsme se, že budeme rozvíjet znalosti a ctít jiné kultury, a to prostřednictvím INFORMOVÁNÍ a VEŘEJNÉHO POVĚDOMÍ.

Země, kde působíme:

Od roku 1993 až dodneška ASIA uskutečnila více než 150 projektů rozvoje, řešení mimořádných okolností a sponzorství na dálku v těchto zemích:

 • Tibet
 • Čína
 • Indie
 • Nepál
 • Srí Lanka

V Itálii a Evropě vůbec ASIA spolupracuje se školami, univerzitami a místními činiteli při uspořádávání výstav a konferencí působící tak na veřejné povědomí ohledně situace minorit na asijském kontinentu.